Smarte Byer

Sikkerhet og beredskap

Smarte byer er gode på samfunnssikkerhet og beredskap.

Innenfor beredskap møter man mange utfordrende situasjoner som stiller
høye krav til samarbeid og effektivisering mellom ulike aktører.

Se hvordan kart og geografiske løsninger kan bidra til å løse dette.

Smart plassering
vil få ambulansene
frem i tide

Dagens Næringsliv og NRK skrev om at norske
ambulanser ikke klarer å innfri målene for responstid
som Stortinget vedtok for snart 16 år siden.

  • Smart plassering av ambulanseressurser avhenger av en
    rekke geografiske variabler
  • Geografiske løsninger og data kan bistå med å innfri
    Stortingets mål om responstid
  • I Smarte byer plasserer man ressursene slik at
    ambulansene kommer frem i tide
tab1

Øvelse Oslofjord

7. til 11. juni 2015 gjennomførte sivile og militære
samarbeidspartnere øvelse Oslofjord. Formålet med øvelsen
var å bidra til å styrke samfunnssikkerheten.

Geografi og kartløsninger spilte en stor rolle under øvelsen.
Lurer du på hvordan?

Smarte byers rolle
i krisesituasjoner

Hvordan kan smarte byer hjelpe til med å gi et mer oversiktlig helhetsbilde i en
terrorsituasjon? Geir Hansen skriver om dette i sin blogg i Nettavisen.

Flomanalyse

Uten forbyggende tiltak forventes det at kostnadene ved overvannsskade på
bebyggelse, infrastruktur, helse og miljø vil øke. «NOU 2015:16 Overvann i byer
og tettsteder — Som problem og ressurs» peker på en rekke områder hvor smarte
byer kan benytte geografi og kartløsninger for å identifisere og kartlegge
omfanget av overvannsutfordringer.

For å utføre disse analysene trengs detaljert og nøyaktige datasett, samt
programvare som er i stand til å utnytte dataene. I 2014 ble sykehuset
i Kristiansand utsatt for flom. Flommen skapte store ødeleggelser på sykehuset.
Dette kunne vært unngått med en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Kontakt oss

+47 23 24 90 00
Postboks 9036 Grønland, 0133 OSLO